ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ/ ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с запазена опаковка в нейната цялост , пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите

1.Връщане на продукти

1.1.Потребителят на ФИТНЕС ЗОНА може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:

А)Продуктите имат сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й.

Б)Продуктите са доставени или фактурирани погрешно.

В)Продуктите имат фабрични дефекти.

Г)Потребителят е поръчал грешни размери на продуктите.

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 7-дневен срок, считано от датата на: а) сключване на договора – при договор за услуги; б) приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя – при договор за продажба, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя приеме последната стока.

Потребителят е задължен да информира ФИТНЕС ЗОНА за своето намерение да върне закупените продукти или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения в срок. За да упражни правото си на отказ Потребителят може да използва, без да е задължен, и стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 1 към настоящите Общи условия. В Приложение № 2 към настоящите Общи услови  могат да бъдат намерени стандартни указания за упражняване правото на отказ от договора от разстояние.

1.2.Потребителя на ФИТНЕС ЗОНА не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:

А)За замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт.

Б)Искането за връщане причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 9.1.2. е подадено в срок надвишаващ 7-те дни от доставката на стоката до Потребителя .

В)Върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).

1.3.Също Потребителят няма право да върне продукт или услуга, както и да упражни правото си на отказ от договор от разстояние по отношение на договори за: 

А)Предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от fitness-zona.eu

Б)Доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ФИТНЕС ЗОНА и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ.

В)Доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

Г)Доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

Д)Доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (напр. бельо, бански костюми и др.).

Е)Доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

Ж)Доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката.

З)Доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

И)Договори, сключени по време на публичен търг по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Й)Предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок да изпълнение.

К)Предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Потребителят, който извести „ФИТНЕС ЗОНА в съответствие с т.9 от настоящите Общи условия е отговорен за връщането на въпросните продукти на „ФИТНЕС ЗОНА в състоянието, в което са му били доставени не по-късно от 3 дни след деня, в който Потребителят е информирал „ФИТНЕС ЗОНА за връщането или отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на 3-дневния срок. Потребителят е длъжен да съхранява по подходящ начин стоките, тяхното качество, цялост и безопасност до момента на връщането им. Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките вследствие на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Потребителят връща стоките на ФИТНЕС ЗОНА на адрес гр. София,…………………………. Разходите по връщането на продуктите се определят по реда на т. 7.9.9. от настоящия Документ.

В случай, че Клиент върне продукт и желае замяната му с идентичен продукт замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка. В случай, че ФИТНЕС ЗОНА не разполага с идентичен продукт, с който да бъде извършена замяната, ФИТНЕС ЗОНА се задължава да възстанови на Клиента заплатената от него стойност на продукта, като се освобождава от друга отговорност.

В случай на отказ от договора от разстояние ФИТНЕС ЗОНА ще възстанови на Потребителя всички плащания, които е получило от него. Получените суми ще бъдат възстановени на Потребителя без неоправдано забавяне и в срок до 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е информирал ФИТНЕС ЗОНА за решението си за отказ от договора от разстояние. ФИТНЕС ЗОНА има право да отложи възстановяването на сумите на Потребителя до получаване на стоките обратно или до получаване на надлежни доказателства от Потребителя, че е изпратил обратно стоките, предмет на договора. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, ФИТНЕС ЗОНА се задължава да възстанови на Потребителя заплатените от него по договора суми, ако има такива, в срок до 14 дни от датата, на която е следвало да изпълни поръчката. Във всички неописани случаи на възстановяване на заплатени суми, това ще бъде направено в рамките на 14 дни, считано от датата на потвърждението, че продуктът/услугата са надлежно върнати от Потребителя. Потребителят дава съгласието си възстановяването на сумите да бъде извършено по банков път по посочена от Потребителя негова лична банкова сметка, открита в Република България, като това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Потребителя.

В случай на отказ от договора от разстояние Потребителят заплаща преките разходи за връщане на стоките на ФИТНЕС ЗОНА. Във всички случаи, разходите за връщане на стоките и тяхното повторно изпращане, ако има такова, са за сметка на Потребителя, с изключение на: Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й; Продуктите са доставени или фактурирани погрешно или имат фабрични дефекти, при което ФИТНЕС ЗОНА ще понесе разходите по доставката.