ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „ФИТНЕС ЗОНА (подробна информация)

  1. Политика на поверителност на „ФИТНЕС ЗОНА

С приемането на настоящите Общи условия Потребителя дава изричното си съгласие за обработването на предоставени от него/нея лични данни от страна на ФИТНЕС ЗОНА. ФИТНЕС ЗОНА обработва (събира, използва, предоставя и др.) лични данни на Потребителя само за следните цели:
• Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен купон (ваучер);
• Проверка, потвърждаване и обработване на плащания и трансфери;
• Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително покупката на купон(ваучер);
• Осигуряване на достъп до услуги, в това число изпълнение на договори, сключени от разстояние и всички отношения между страните породени от тях;
• Осигуряване на гаранционно обслужване на предлаганите продукти;
• Изпращане на брошури, известия и съобщения и маркетингови цели;
• Контактуване с Потребителите;
• Контактуване, свързано с обслужване на клиенти и статистически цели.

ФИТНЕС ЗОНА може без съгласието на Потребителя да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от ФИТНЕС ЗОНА за подобряване на Услугите, предоставяни на Потребителите или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Общите условия на fitness-zona.eu, ако действията на Потребителя са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на ФИТНЕС ЗОНА и / или на трети лица с които ФИТНЕС ЗОНА има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

Потребителя има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Общите условия на ФИТНЕС ЗОНА и се отказва от всякакви права, описани в тях, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата, но само при спазване на разпоредбата в настоящите Общи условия

За да упражни правата Потребителя се свързва с ФИТНЕС ЗОНА посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време и упражнява правото си писмено (електронна поща, факс, препоръчана поща и др.).

Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Потребителв има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

Политиката на поверителност на ФИТНЕС ЗОНА се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Потребителя. ФИТНЕС ЗОНА не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

ФИТНЕС ЗОНА се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Потребителя на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. С цел избягване на съмнение изрично се уговаря, че Потребителя дава съгласие ФИТНЕС ЗОНА, при спазване на приложимия закон, да разкрива и предоставя лични данни на Потребителя на трети лица в България или чужбина, в това число на различни държавни и общински органи, на лица в рамките на ФИТНЕС ЗОНА”, на свързани с ФИТНЕС ЗОНА лица и дружества и на доставчици и дистрибутори на ФИТНЕС ЗОНА и на свързани с ФИТНЕС ЗОНА лица и дружества във връзка с изпълнение на гореописаните цели, в това число за да могат тези трети лица да изпълняват услуги за постигане на гореописаните цели като техническа поддръжка, доставка, обработка на поръчки, плащания и фактури, обслужване на Потребителя, статистика и т.н.  С приемане на настоящите Общи условия Потребителя се съгласява и упълномощава тези получатели да обработват личните му данни в електронна или друга форма за описаните цели.

ФИТНЕС ЗОНА може да обработва и предоставя на трети лица лични данни по повод извън описаните в този Документ цели в случаите, когато това е изискано от оторизирани държавни или общински органи, както и в случаите, предвидени от норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

ФИТНЕС ЗОНА не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

  1. ЗЛОУПОТРЕБА С ДАННИ

Потребителят (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

ФИТНЕС ЗОНА не поема каквато и да било отговорност, в случай че Потребител бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на ФИТНЕС ЗОНА”.

Потребителят се задължава да информира ФИТНЕС ЗОНА при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

ФИТНЕС ЗОНА не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Потребител, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере деактивирането на клиентския профил, съответстващ на този e-mail адрес.

Контактите, осъществени от страна на ФИТНЕС ЗОНА чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача на съобщението и връзки към него в момента на изпращането.

2.1.Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или ФИТНЕС ЗОНА и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са ги постигнали:

А)Достъп до какъвто и да било вид данни за друг Потребител използвайки Профил или друг метод.

Б)Промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от ФИТНЕС ЗОНА към неговите Потребители.

В)Повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата.

Г)Достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от ФИТНЕС ЗОНА към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.